Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Klauzule informacyjne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzule informacyjne, bieżące, menu 24 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzule informacyjne

Klauzule informacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Gmina Ciepłowody reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą w Ciepłowodach przy ulicy Kolejowej 3, 57-211 Ciepłowody, telefon kontaktowy: 74 81 03 556, adres poczty elektronicznej: sekretariat@cieplowody.pl

2. Administrator danych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych, wskazany powyżej.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z realizacją zadań publicznych tj. poprzez wymianę korespondencji w związku ze złożonym bądź wysłanym przez Państwo pismem, wnioskiem, formularzem lub inną formą załatwienia sprawy. W takim przypadku Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Innymi celami, które mogą być realizowane, jest konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo świadczą jakąś usługę na rzecz Gminy lub Urzędu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie zarówno art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w związku z przeprowadzeniem czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy cywilnoprawnej) jak i art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (w związku z szeregiem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych). Oprócz realizacji wyżej wymienionych celów Urząd jest również pracodawcą, w związku z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów oraz osób starających się o pracę w Urzędzie. W przypadku ogłoszonego konkursu na wolne stanowisko Administrator będzie przetwarzał dane osobowe kandydatów wskazane w przepisach dotyczących prawa pracy – jako realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dobrowolne podanie danych w składanej ofercie, wniosku, korespondencji w zakresie szerszym niż potrzebny do załatwienia konkretnej sprawy jest rozumiane przez Administratora jako wyraźne działanie potwierdzające wyrażenie zgody na przetwarzanie takich danych. W niektórych przypadkach dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) np. w udział w szerokorozumianych inicjatywach organizowanych na rzecz promocji Gminy (udział w plebiscytach, konkursach itp.) W sytuacji, gdy zgłoszą się Państwo do Urzędu z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Zaś w przypadku np. wydania decyzji odmownej dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie Pani/ Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu poinformowania Panią/ Pana  o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku, ułatwienia kontaktu, w celu ustalenia np.  daty wizji lokalnej.

4. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, dostawcom usług pocztowych, stronom i uczestnikom postępowań administracyjnych, bankom.

5. Odbiorcami Państwa danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Urzędu Gminy. Do tych podmiotów zaliczamy firmy informatyczne, które świadczą usługi serwisowe oprogramowania wspomagającego zarządzanie oraz dostawcom usług dodatkowych w zakresie komputerowego systemu zarządzania (w tym hosting strony internetowej i poczty elektronicznej), dostawca i hostingodawca BIP, dostawca oprogramowania dziedzinowego. Podstawą prawną przetwarzania danych w imieniu Urzędu Gminy jest art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdy podstawą prawna przetwarzania jest przepis prawa,  jest wymagane do realizacji celu, gdy podstawą przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Brak ich podania uniemożliwi realizację celu dla którego zostały zebrane. W sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO podanie przez Panią/ Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy, brak ich podania uniemożliwi realizację umowy. W sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne.

7. W sytuacji, gdy Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody można ją odwołać  w dowolnym momencie składając pisemne oświadczenie u Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres email: sekretariat@cieplowody.pl Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody przed jej cofnięciem.

8. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

9. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO),

d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych,  w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa  wskazanego w art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (art. 17 RODO),

e) prawo do przenoszenia danych osobowych, gdy  przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany  (art. 20 RODO),

f) prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie jest oparte o wyrażenie zgody (art. 7 ust. 3 RODO),

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana dotyczących, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit e RODO ( art. 21 RODO).

10. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

 

KLAUZULE

 1. Klauzula informacyjna - dot. przetwarzania danych osobowych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL POBIERZ
 2. Klauzula informacyjna - zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności POBIERZ
 3. Klauzula informacyjna - zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska POBIERZ
 4. Klauzula informacyjna - zgodnie z ustawą  z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych POBIERZ
 5. Klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze POBIERZ
 6. Klauzula informacyjna - dla kandydatów do pracy na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi POBIERZ
 7. Klauzula informacyjna - zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach POBIERZ
 8. Klauzula informacyjna - zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej POBIERZ
 9. Klauzula informacyjna - zgodnie z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego SKARGA POBIERZ
 10. Klauzula informacyjna - zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej AKCYZA POBIERZ
 11. Klauzula informacyjna - zgodnie min. in. z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych POBIERZ
 12. Klauzula informacyjna - dla wniosku o nadanie numeru PESEL (PL) - POBIERZ
 13. Klauzula informacyjna - dla wniosku o nadanie numeru PESEL (UKR) - POBIERZ

Metryka

sporządzono
2020-01-02 przez Hebda Sebastian
udostępniono
2020-01-02 00:00 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2023-11-08 09:25 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1389
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.