Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa INFORMACJE PUBLICZNE Środowisko naturalne Wnioski do pobrania
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI - Wnioski do pobrania, menu 131, artykuł 498 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wnioski do pobrania

ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Społecznej
Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody
Sekretariat, I piętro

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 • gminne jednostki organizacyjne wykonujące działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełnić warunki wymagane przy jego udzieleniu.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek – 7:00 - 17:00; wtorek - piątek 7:00 - 14:30

Uwagi:

Wójt Gminy Ciepłowody jest właściwy do wydania zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi  zwierzętami, w przypadku świadczenia usług  na terenie Gminy Ciepłowody.

Opłaty:

Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 616,00 zł
 • od zmiany zezwolenia - 308,00 zł
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Opłatę można wpłacić w Kasie Urzędu Gminy lub  na rachunek bankowy: BS Ząbkowice Śląskie Oddział Ciepłowody 41 9533 1027 2004 0000 0101 0002.

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku. 

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy - w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;
 • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
 • z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Uchwała Nr 270/XLII/14 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 11 czerwca  2014 r. w sprawie wymagań  jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ciepłowody;
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych do transportu zwierząt z aktualnymi badaniami technicznymi;
 • decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych określonych dla środka transportu zwierząt;
 • w przypadku dysponowania pojazdem zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca, dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.);
 • dokument potwierdzający możliwość przekazania wyłapanych z terenu Gminy Ciepłowody zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz wskazanie lokalizacji schroniska;
 • dokument potwierdzający zapewnienie opieki weterynaryjnej dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt z określeniem lokalizacji punktów takiej opieki;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami lub dokumenty potwierdzające dysponowanie kadrą przeszkoloną w zakresie postępowania ze zwierzętami;
 • oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania określonego zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

WNIOSEK - POBIERZ 

 

Metryka

sporządzono
2021-01-21 przez
udostępniono
2021-01-21 00:00 przez Sebastian Hebda
zmodyfikowano
2021-06-09 11:15 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
121
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.