Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Struktura urzędu Urząd Stanu Cywilnego - symbol "USC" ŚLUB KONKORDATOWY – ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ŚLUB KONKORDATOWY – ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI, bieżące, menu 165 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ŚLUB KONKORDATOWY – ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

ŚLUB KONKORDATOWY – ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED DUCHOWNYM - ŚLUB WYZNANIOWY ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (2 egzemplarze) oraz formularz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego (3 egzemplarze).

O zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego. Nie musi to być także USC właściwe ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Obydwa egzemplarze zaświadczenia kierownika USC i wszystkie formularze zaświadczenia duchownego należy złożyć w parafii, w której nastąpi zawarcie małżeństwa.

w Ciepłowodach jest to:

Urząd Stanu Cywilnego

Kolejowa 3; 57-211 Ciepłowody

Kontakt telefoniczny:

Telefoniczne +48 74 8103 509

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym.

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek 07:00–17:00
 • wtorek-środa 07:00-14:30

Uwagi:

Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi:

 • Kościół Katolicki;
 • Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski;
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany;
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
 • Kościół Chrześcijan Baptystów;
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
 • Kościół Polskokatolicki;
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów;
 • Kościół Zielonoświątkowy.

Opłaty:

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Opłacie podlega natomiast sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.

Uwaga! Jeżeli ślub odbędzie się poza gminą Ciepłowody, opłaty skarbowej należy dokonać na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.

Jeśli ślub odbędzie się na terenie gminy Ciepłowody płatności można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Ciepłowody;
 • przelewem: nr konta Urząd Gminy Ciepłowody Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Oddział Ciepłowody: Nr 41 9533 1027 2004 0000 0101 0002 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Jeżeli akty urodzeń narzeczonych (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC w Ciepłowodach zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie.

Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC i nie został jeszcze przeniesiony do rejestru stanu cywilnego - zaświadczenie zostanie wydane do 10 dni roboczych.

W celu skrócenia 10-dniowego terminu oczekiwania na wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego można powiadomić USC w Ciepłowodach drogą mailową na adres usc@cieplowody.pl o planowanej wizycie w celu pobrania zaświadczenia, podając swoje dane: imiona, nazwiska, numery Pesel oraz wskazując aktualny stan cywilny. W temacie wiadomości należy podać: dane do zaświadczenia do ślubu konkordatowego. Po zaświadczenie należy zgłosić się do USC w Ciepłowodach dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o zmigrowaniu aktów stanu cywilnego nupturientów do rejestru stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Przed ślubem

W celu uzyskania zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 3. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 1. złożyć odpis aktu urodzenia
 2. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 3. złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą
 4. lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 3 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do usc jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. Jednak zaświadczenie zostanie wydane dopiero z chwilą złożenia kompletu dokumentów przez oboje narzeczonych.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie zmiany decyzji co do nazwisk małżonków noszonych po ślubie lub nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa – po otrzymaniu zaświadczenia - należy niezwłocznie zgłosić się do urzędu stanu cywilnego, celem pobrania nowego zaświadczenia.

Po ślubie

Duchowny po udzieleniu ślubu zobowiązany jest sporządzić zaświadczenie potwierdzające, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w jego obecności i przekazać je do urzędu stanu cywilnego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa.

Nadanie zaświadczenia jako przesyłki poleconej jest równoznaczne z przekazaniem zaświadczenia do urzędu stanu cywilnego.

Do biegu pięciodniowego terminu na przekazanie (wysłanie) do urzędu stanu cywilnego zaświadczenia sporządzonego przez duchownego nie wlicza się dni uznanych za ustawowo wolne od pracy.

Zatem procedura przekazania do urzędu stanu cywilnego zaświadczenia sporządzonego przez duchownego może trwać nawet do 2 tygodni.

Dopiero po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa.

Informacja o sporządzeniu aktu małżeństwa oraz o zmianie stanu cywilnego i ewentualnej zmianie nazwisk osób, które zawarły związek małżeński jest automatycznie przekazywana do rejestru Pesel i od razu dostępna dla organów ewidencji ludności oraz organów właściwych w sprawach dowodów osobistych.

Osoby, które zawarły związek małżeński wyznaniowy ze skutkiem cywilnoprawnym, mogą skierować – nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch tygodni od zawarcia małżeństwa - na adres usc@cieplowody.pl zapytanie czy został już sporządzony akt małżeństwa podając w tytule: ślub wyznaniowy – sporządzenie aktu małżeństwa, a w treści zapytania: datę i miejsce zawarcia małżeństwa oraz swoje nr Pesel.

Po upływie dwóch tygodni od zawarcia małżeństwa lub po uzyskaniu odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą mailową, że akt małżeństwa został sporządzony, należy zwrócić się do najbliższego urzędu stanu cywilnego celem pobrania odpisu skróconego aktu małżeństwa, który jako pierwszy wydawany jest z urzędu czyli bezpłatnie.

Jest to również właściwy moment, by w przypadku zamiany nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego, złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego.

Metryka

sporządzono
2022-12-14 przez Magdalena Tęsna-Pitner
udostępniono
2022-12-14 12:42 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2022-12-14 12:55 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
554
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.