Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Gmina Ciepłowody Biuletyn Informacji Publicznej
Menu góra
Strona startowa URZĄD GMINY Struktura urzędu Urząd Stanu Cywilnego - symbol "USC" ŚLUB CYWILNY - ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ŚLUB CYWILNY - ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO, bieżące, menu 164 - BIP - Gmina Ciepłowody”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

ŚLUB CYWILNY - ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

ŚLUB CYWILNY - ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zawarcie małżeństwa następuje w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez narzeczonych.

w Ciepłowodach jest to:

Urząd Stanu Cywilnego

Kolejowa 3; 57-211 Ciepłowody

Kontakt telefoniczny:

Telefoniczne +48 74 8103 509

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek 07:00–17:00
 • wtorek-środa 07:00-14:30

Uwagi:

Ślub poza lokalem urzędu stanu cywilnego:

Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności

Kierownik USC w Ciepłowodach przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Ciepłowody, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza) We wskazanym przypadku nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem USC.

Ślub w plenerze

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC w Ciepłowodach przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, w obrębie Gminy Ciepłowody, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł).

W pierwszej kolejności:

Narzeczeni powinni zarezerwować termin ślubu. W celu dokonania rezerwacji terminu ślubu należy

 • zgłosić się osobiście do USC w Ciepłowodach, ul. Kolejowa 3, 57-211 Ciepłowody

albo

 • skontaktować się telefonicznie z USC w Ciepłowodach pod numerem telefonu 74 8103 509

Następnie:

Nie wcześniej niż na pół roku przed ślubem i nie później niż na miesiąc przed planowanym ślubem, narzeczeni zgłaszają się do USC z ważnymi dokumentami tożsamości, składają zapewnienia o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa
i uiszczają opłatę skarbową. Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.

W dniu ślubu.

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 15 minut przed uroczystością do urzędu stanu cywilnego, do wskazanego uprzednio pokoju, celem potwierdzenia danych
i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 15 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub kierownika USC, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.
Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują jeden odpis skrócony aktu małżeństwa. Pierwszy odpis aktu małżeństwa wydany po zawarciu małżeństwa nie podlega opłacie skarbowej.

Ponadto osoba, która w wyniku zawarcia małżeństwa zmieniła nazwisko, zobowiązana jest niezwłocznie wymienić dowód osobisty.

Opłaty:

opłata skarbowa

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł.
 • za wydanie zezwolenia na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł

Płatności można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy Ciepłowody;
 • przelewem: nr konta Urząd Gminy Ciepłowody Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Oddział Ciepłowody: Nr 41 9533 1027 2004 0000 0101 0002

opłata dodatkowa

 • za ślub poza urzędem stanu cywilnego  – 1.000 zł. Opłatę uiszcza się przelewem: nr konta Urząd Gminy Ciepłowody Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śl. Oddział Ciepłowody: Nr 41 9533 1027 2004 0000 0101 0002  podając w tytule przelewu rodzaj czynności, za którą została uiszczona opłata (np. ślub poza lokalem USC)

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Terminarz ślubów:

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego w USC w Ciepłowodach należy uzgodnić bezpośrednio z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.

Uroczystości zawarcia związku małżeńskiego nie będą organizowane w USC
w Ciepłowodach w dni ustawowo wolne od pracy.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika USC przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu
w związek małżeński, osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę dokonania czynności

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 3. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce jest obowiązany złożyć dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej oraz dodatkowo:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć odpis aktu urodzenia
 3. jeśli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa - jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństw
 4. złożyć dokument urzędowy wystawiony przez władze państwa, którego cudzoziemiec jest obywatelem, wskazujący jego dane osobowe i dane osobowe narzeczonej/narzeczonego oraz stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może on zawrzeć małżeństwo ze wskazaną w zaświadczeniu osobą
 5. lub - jeżeli otrzymanie dokumentu wymienionego w punkcie 4 napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody – złożyć prawomocne postanowienie polskiego sądu zwalniającego go od obowiązku przedłożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu stwierdzającego możność zawarcia, zgodnie z prawem państwa pochodzenia, małżeństwa z oznaczoną osobą. W przedmiotowej sprawie właściwy jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania cudzoziemca w Polsce,
 6. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 7. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, gdy świadkowie nie posługują się językiem polskim.

Tłumacz, z wyjątkiem tłumacza przysięgłego, składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że będzie wykonywał powierzone zadanie sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz, że będzie się kierował w swoim postępowaniu uczciwością i etyką.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. polskiego konsula.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryka

sporządzono
2022-12-14 przez Magdalena Tęsna-Pitner
udostępniono
2022-12-14 12:38 przez Hebda Sebastian
zmodyfikowano
2022-12-14 12:57 przez Hebda Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
725
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.